Меню
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

25.06.2021 14:12 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ватан давну къоччагъы

Автор: Гёзел Гьасанова

Уллу Ватан давну Ветераны.Бу сёзлеге кёп сый,сююв,къоччакълыкъ,эркеклик салынгъан. Бизин гьарибизни яшавубузда о сёзлер бек агьамиятлы ерни тута,юрекдеги тамурлар бир тамаша жымырлап гете.

Ветеранлар — жанын-къанын аямайлы ана топурагъы саялы ябушгъан ва уьст болгъан адамлар.Давну ортакъчылары да,тылда давгъа къаршы тургъанлар да — барысы да бизин Ватангъа кёп уллу иш этгенлер,неге тюгюл оланы яхшылыгъындан биз бугюн ачыкъ кекню тюбюнде яшайбыз,гёзел язбашны къаршылайбыз.

Бизин райондан,Бабаюртдан кёп адам фронтгъа генгюллю кюйде гетгенлер. Шулайлыкъда хыйлы агьлюлер аявлуларын тас этгенлер. Давда уьстюнлюк алып къайтмагъа бизин юртну Ветеранларына насип болгъан. Оланы атлары бизин эсибизде даимге къалажакъ ва биз оланы наслудан наслугъа варислик этип бережекбиз.

Бабаюртдагъы Ветеранланы гьакъында биз гьар заман да эсгеребиз. Бугюн шоланы арасындан чинк къагьрулу давда ортакъчылыкъ этген ва аркъасында яркъыч да булан къайтып гелип, Ватанына пайдалы болуп, ишлеп оьмюрюн йиберген Уллу Ватан давну Ветераны Омаров Нажмудин Мустапаевични гьакъында эсгермеге сюебиз.

Омаров Нажмудин Мустапаевич,1922-нчи йылда Бабаюрт районну Къаратёбе деген юртунда тувгъан.Яш заманындан берли бир затдан да тартынмайгъан улан болгъан.1941-нчи йылда, Уллу Ватан дав башлангъанда, Нажмудин Мустапаевич Хасавюрт военкоматдан таба фронтгъа йиберилген. Бир минут да ойлашмайлы,ол гёнгюллю кюйде давгъа гетген.

Бугюнлерде биз Уллу Ватан давну ортакъчысы Омаров Нажмудин Мустапаевич бизин райондан чыкъгъангъа оьктембиз,неге десе ол ва ону йимик яш уланлар, оьзлени аямайлы, бизге эркин яшавну,парахатлыкъны савгъат этген. Бары да Ветеранланы алдында тизден чегюп баракалла билдиребиз.Оьсюп гелеген яшоьрюмлеге де бизин аталарыбыз якълап,душмандан азат этип бизге аманатгъа къоюп гетген Ватаныбызны,ана топурагъыбызны аявлап ,асырап сакъламакъны насигьат этмеге сюебиз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1