Меню
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

«Бабаюртовские вести»

Республика Дагестан/Бабаюртовский район
22 сентября 2020, вт 2020.09.22 16:11:35
16+

«Бабаюртовские вести»

Къумукъ тил

Къурч загьматы булан абур къазангъан

31.08.2020 12:18
Районну 90 йыллыкъ юбилейин къаршыладыкъ. Шо заманда эсиме оьзлени къурч загьматы булан абур къазанып, халкъны эсинде къалгъан адамлар гёз алгъа геле. Олар къайда ишлесе де, оьзлерден сонг адамланы юрегинде рагьмулукъну, адамлыкъны гьислерин тап юрекни инче тамурларына ерли сингдирип яшап гетди.
27.08.2020

Давда сыналгъан къысмат

Уллу уьстюнлюклеге 76йыл тамамланып, арадан заман гетсе де, шо къагьрулу, ялынлы гюнлер халкъны юрегинден бирде таймажакъ.
10.05.2020

Ол давну Брест беклигинде къаршылагъан

Брест беклигинде пачалыкъ дазуну сакъламакъ алтынчы армияны 49-нчу дивизиясыны 84-нчю атышывчу полкуна тапшурула. Шо полкда бабаюртлу Камалдин Биймурзаев де къуллукъ эте болгъан.
08.05.2020

Аты юреклерде яшай

Бу йыл Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъын уьйде туруп къаршылайбыз. Дюньяда тувгъан гьаллагъа да къарамай, шо байрам бизин халкъ учун гьаман да лап да сыйлы, лап да сююнчлю ва шону булан бирге лап да талчыкълы байрам гьисап да дагъы нечесе он йыллар сакъланажакъгъа шеклик этмеймен.
07.05.2020

Къоччакъ танкист Исай

Бизин Бабаюрт районда Уллу Ватан давну ортакъчылары къалмагъан. Шо лап да къагьрулу ва оьжетли давну гьакъында яш наслугъа айтмагъа давну шагьатлары ёкъгъа юрекге авур болур тие. Амма давну ортакъчыларындан къалгъан авлетлер баргъа сююнмей болмайбыз. Олар аталарыны эсделигин аявлап ва асырап сакълап , оланы гьакъында оьзлени авлетлерине ва оьсюп гелеген яш наслугъа хабарлай. Аталары сав заманда оланы тёшин безейген дав савгъатларын гёзюню бебейи йимик аявлап ва асырап сакълайлар.
13.03.2020

Тылда къурч загьматы булан Уллу Уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдыргъан

Бу йыл бизин халкъ Уллу Уьстюнлюкню байрамын 75-нчи керен къаршылажакъ. Арадан 75 йыл гетсе де, Уллу Уьстюнлюкню гюню бизин пачалыкъда лап да сыйлы, лап да агьамиятлы, лап да даражалы милли байрам деп санала. Неге тюгюлде, бизин халкъ Уллу Уьстюнлюк учун 50 миллион адамны жанын къурбан этген.
13.03.2020

Эсгергенде эсге геле заманлар

Балики, мен 25 йылны узагъында «Мол тюшюм учун» деген район газетибизни редакциясын экинчи ожагьым, ону коллективиндегилени уланкъардашларым ва къызардашларым йимик гёрюп, олагъа исинип къалгъаныма буса ярай, оланы чакъ-чакъда тюлюмде эсгерегенимден къайры, тюшюмде де гёрюп чыгъаман. Мен гьалиде юрекде даимде олар буланман, иш ёлдашларымны кёп эсгеремен.
13.03.2020

Ол Ватан учун жан берген

Бабаюртлу Къачакъам Адиловну уланы Салагьдин 1938-нчи йыл Совет Армияны сыдраларына чакъырыла.
13.03.2020

Оьтген гюнлени эсге алып

Бу йыл мени яшавумда уьч тюрлю белгили агьвалат болма герек. Январь айда магъа 80 йыл битди, апрель айда бизин район газетге 85 йыл бите, сонг буса гьар ожакъгъа къайгъы да, шатлыкъ да гелтирген Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъын къаршылажакъбыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.