Меню
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

07.05.2020 23:12 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къоччакъ танкист Исай

Автор: Бэлла ГАДЖИГЕЛЬДИЕВА

Бизин Бабаюрт районда Уллу Ватан давну ортакъчылары къалмагъан. Шо лап да къагьрулу ва оьжетли давну гьакъында яш наслугъа айтмагъа давну шагьатлары ёкъгъа юрекге авур болур тие. Амма давну ортакъчыларындан къалгъан авлетлер баргъа сююнмей болмайбыз. Олар аталарыны эсделигин аявлап ва асырап сакълап , оланы гьакъында оьзлени авлетлерине ва оьсюп гелеген яш наслугъа хабарлай. Аталары сав заманда оланы тёшин безейген дав савгъатларын гёзюню бебейи йимик аявлап ва асырап сакълайлар.

Шолай , атасыны эсделигин сакълап , яшларына ва оланы да авлетлерине чакъ — чакъда гьасанайлы Арсланали Хайбулин атасыны дав ёлларыны гьакъында хабарлай. Ону атасы Исай Ибрагьимович Хайбулин 1922 — нчи йылда Мычыгъыш — Ингуш республиканы Шелковской районуну Гребенская деген юртунда тувгъан. Исай 22 сентябрде 1940 — нчи йылда асгерге чакъырыла. Эр намусун асгерде кютюп турагъанда немис — фашистлер намарт кюйде Ватанына чапгъын этгенде, Исай гёнгюллю кюйде фронтгъа гете.

Исай Хайбулин старший сержантны чининде 175 танковый Новоград — Волынский бригаданы сыдраларында къоччакъ кюйде немис елевчилеге къаршы юрюлеген оьжет ябушувларда жанын да аямай ортакъчылыкъ этген.

Ол эки керен Къызыл Юлдуз орденге лайкъ болгъан. Огъар " 1941 — 1945 — нчи йылларда Уллу Ватан давда Германиядан уьстюн гелгенлик учун "медалда тапшурулгъан. Фронтда гёрсетген къоччакълыгъы учун кёп санавда Оьрбашкомандующий Иосиф Сталини атындан баракалла кагъызлар да къазангъан. Оьзюне берилген буйрукъланы тындырыкъды ва мекенли кюйде кютегенге , оьзюне тапшурулгъан хас дав техниканы яхшы билеген саялы ва душманлар булангъы давларда игитлкни ва къоччакълыкъны гёрсетген саялы Исай Хайбулинге " Отличник — танкист " деген сыйлы белгиде берилген.

Исай Хайбулин Т — 34 деген танкны механик — гьайдавчусу гьисапда оьзюн къоркъув билмейген кюйде Ватаны якълавчусу гьисапда оьзюн гёрсетген. Западный Буг деген оьзени янында Руда — Солецк деген шагьарны азатлыгъы учун къатты давларда игитлигин ва къоччакълыгъын гёрсетип ябушгъан. Башындан аягъына ерли савутлангъан душманны кёкден ва ерден гелеген отуна ва гюлесине къарамайлы , Исай " Пантера " деген немис танкны дагъытгъан. Шо къагьрулу ва оьжетли ябушувда душманны 3 машинин ва 40 солдатын ёкъ этген.

Шо ябушувда гёрсетген игитлиги саялы Исай Хайбулин Къызыл Юлдузну орденине лайкъ болгъан.

Госпиталда ятып, яраллары къоллайгъа къайтгъанда , Исай душмандан оьч алмакъ учун фронтгъа алгьасай. Душманны янчып, Уллу Уьстюнлюкню къазанып, Исай Ватанына къайта. Давдан сонгъу йылларда ол сельпону председатели болуп ишлеп, халкъны разилигин къазангъан. Амма ону оьмюрю нечеде къысгъа болгъан. Давда тийген яралары оьрчюп, 1951 — нчи йылда 21 ноябрде чакъсыз яшавдан гетген.

Бугюнлерде Исай арабызда ёкъ бусада , атасыны эсделигине амин болуп , ону уланы Арсланали ва къызы Марзият яшав къура. Олар авлетлерине ва оланы да авлетлерине давну ветераны улатасы Исайны гьакъында кёп айта.

Исайны агьлюсю Хадижат Алавдиновна да кёп йылланы боюнда Гьасанай щколада башлапгъы класланы муаллими гьисапда , юртлу яшланы охумагъа ва язмагъа уьйретген.

Оьрде эсгерген йимик , Исай Хайбулин эки керен Къызыл Юлдуз орденге лайкъ болгъан. Амма огъар экинчи орден тапшурулмай къалгъан.

- Мени атам гечинген сонг , магъа орденини шагьатнамасын тапшурду. Амма орденин бермеди , — деп хабарлай уланы Арсланали.

Биринчи Къызыл Юлдуз орденге ол 31 июлде 1944 — нчи йылда лайкъ болгъан.

Экинчи керен Къызыл Юлдуз орденге огъар къарар чыкъгъан 1945 — нчи йылда 17 — нчи июнда.

Архив маълуматларда да савгъат тапшурулмагъан деп эсгерилген.

Исай Хайбулин йимик Ватаны якълавчулары гелеген наслу учун уьлгю болуп токътай. Ватанына — элине сюювге бир де тот басмай.

Давно ортакъчыларыны сыдралары ай сайын , йыл сайын аз болуп геле. Оланы Уллу Ватан давда гёрсетген игитлигин ва къоччакълыгъын наслулар унутмагъа ярамай. Бизин гележегибиз учун олар жанын да аямай ябушгъан. Бизге парахат яшавну ва аччыкъ кёкню болдургъан Исай Хайбулин йимик Ватанны учун къоччакъ кюйде ябушгъанлар сыйгъа ва абургъу тийишли. Оланы атларын унутмагъа ярамай.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0