Меню
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

28.02.2021 20:25 Воскресенье
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къуюсу къурумайгъан сувчу эди

Автор: Герейхан Аджиев

Сувсуз дюньяны суратлама да къыйын. «Сюювсюз дюньяда минглер булан адам яшай, амма сувсуз бирев де яшап болмай» деген белгили инглис шаир Хью Оден.

Юрт хозяйство учун сугъарыв сувну багьалыгъын айтып битдирме де къыйын. Оьзлени савлай яшавун сув булан, берекетлик булан байлагъан адамлар арабызда кёп болгъан. Олар — гечесин-гюнюн бир этип, авлакълагъа сув етишсин, сабанчыланы къыйыны гьавайын гетмесин учун чалышгъанлар. Мен оьзюмню макъаламда язмагъа сюеген бабаюртлу Юсуп Юсупов да шолайланы бириси эди. Ол оьзюню савлай яшавун сув булан байлагъан эди.

«Къую къурумай туруп, сувну хадирин билме къыйын», -- деген Бенджамин Франклин. Амма Юсуп Юсуповну яшавуна гёз къаратса, ол яшдан тутуп шо къуюну хадирин билип, ону къурума къоймай сакълагъаны гьис этиле эди. Неге тюгюл де, юрт школаны, сонгунда Новочеркасск шагьардагъы сувчуланы гьазирлейген институтну битдирген Ю.Юсупов гетген асруну 59-нчу йылындан башлап райондагъы Дзержинскийни атындагъы сугъарыв системада ишлемеге башлай. Оьзюню загьмат ёлун сугъарыв системада участковый гьисапда башлагъан Ю.Юсупов эсгерилген идарада ремонт-къурулуш бёлюкню ёлбашчысы, инженер, участканы ёлбашчысы, баш инженерге ерли гётерилген. Сонгунда ол сугъарыв системаны ёлбашчысыны орунбасары болуп да белгилене. Амма ол къайсы бёлюкде ишлесе де, не къуллукъну кютсе де, иш ёлдашларыны арасында бажарывлу ёлбашчы, пагьмулу къуллукъчу ва инамлы къурдаш гьисапда таныла.

Ону оьз ишине берилгенлиги, коллектив булан ишлеп болагъанлыгъы ва терен билими огъар район учун, сабанчылар учун пайдалы болуп ишлемеге кёмек эте. Неге тюгюл де, республиканы лап да уллу юрт хозяйство районуна саналагъан Бабаюрт районда сугъарыв сувну заманында къоллавчулагъа етишдиривден савлай районну экономикасыны алгъа барыву гьасил болагъанны ол яхшы англай ва ишинде хатасыз ишлемеге гьаракат эте. Огъар шо намуслу борчну кютмек учун гюн де, гече де авлакъ-авлакъларда, татавултатавулларда юрюмеге аз тюшмеген.

Иш адамны тюгюл, ишни адам безейгени герти экен. Айрокъда шо Ю.Юсуповгъа бек къыйыша эди. Бугюн сувчуланы ишине къол силлейгенлер ёлугъа буса да, оланы иши нечик къыйын экенни ва олар оьзлени бойнуна тюшген авур юкге де къарамай, ишини ахырына чыгъарагъаны тамаша тие.

Юсуп Юсуповну ишине берилгенлигин, ону билимини теренлигин ва бажарывлугъун Ватаны да тергевсюз къоймай. Советлер Союзу къурулгъанлы 60 йыл битегенликге байлавлу болуп, 1983-нчю йылда юрт хозяйство тармакъны оьсювюне этген къошуму саялы Дагъыстан АССРни Президиумуну къарары булан Ю.Юсуповгъа «ДАССР-ни ат къазангъан сувчусу» деген сыйлы ат бериле.

Амма ол янгыз сыйлы атгъа ес болмакъ учун тюгюл, халкъына пайдалы болмакъ учун ишлей, къыставуллу ишлей. Ол къайсы участкада ишлесе де, оьзюн яхшы къурумчу ва билимли специалист гьисапда таныта. Топуракъланы сугъарывда ону билими ва сынаву аз тарыкъ болмай. Салынгъан масъалаланы тюз ва заманында чечип болагъанлыкъдан районну юрт хозяйство ашлыкъ болдурувну масъалаларын да чечмеге имканлыкълар тува. Шо себепден огъар республиканы сугъарыв ва сув хозяйство Министрлигини Гьюрметлев грамоталары да бир нече керенлер берилген.

- Ю.Юсупов оьзюню жаваплыгъы ва тергевлюгю булан таныла эди, — дей ону булан хыйлы йыллар ишлеген, Дзержинскийни атындагъы сугъарыв системаны бёлюгюню алдынлы инженери болуп тургъан И.Апаева. – Иш ёлдашларыны арасында ону абуру аслам эди. Оьзю болмаса да, ону яшав сынаву ва ишин билгенлиги оьсюп гелеген яш наслугъа гьаман да уьлгю болажакъгъа шеклик ёкъ.

Ю.Юсупов уьлгюлю ата да дюр эди. Яшавну тайгъакъ сокъмакъларына, къыйынлыкъларына ва авурлукъларына къарамай, ол оьзюню кёп сюеген агьлюсю Нурсият булан татывлу агьлюде дёрт авлетни – уьч къызны ва уланны оьсдюрген ва тарбиялагъан. Олар авлетлерине тюз тарбия ва билим бермеге болгъанлар.

Арабызда Юсуп Юсуповну ёгъуна да 3 йыл болажакъ. Оьзюню савлай яшавун районну юрт хозяйствосуну алгъа барывуна этген тангсиз къошуму булангъы сувчу анадаш районуну 90-нчы йыллыгъын къаршылавгъа етишмеди. Буса да, ону булан ишлегенлени, ону таныгъанланы ва савлай районну халкъына оьзюню къайратлы загьматы булан танылгъан Юсуп Юсупов районлуланы эсинден бир замангъа да таймажакъ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

20