Меню
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

19.10.2020 15:30 Понедельник
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Яшлар бавуна гиргенде, юрегинг яшлыкъгъа гёче

Автор: Гезель Хасанова

Яшлар исбайылыкъны, оюнланы, яратывчулукъну, макъамны дюньясында яшамагъа герек. Яшлар баву – адамны къатнашывуну биринчи канзиси. О – гьар яш гиччиден тутгъан къурдашларын эсде сакълайгъан, билимни ёлларын ачагъан ер. Озокъда, тарбиялавчу болуп да, ёлбашчы болуп да ишлемеге тынч тюгюл. Гьар тарбиялавчугъа биз башыбызны ийип, баракалла билдирмеге сюебиз.

Биз гьали-гьалилерде Гьасанай юртдагъы «Энемжая» деген яшлар бавуна бардыкъ. Ондагъы тазалыкъгъа, аривлюкге къарап, гьайран болуп къалдыкъ.

«Энемжая» яшлар бавуну ёлбашчысы Дина ИСТАМБУЛОВА булан лакъырлашыв юрютдюк.

– Яшлар – яшавну башы дегенлей, сиз чинк арив касбугъа ес болгъансыз. Шогъар себеп болуп не токътады?

– Мен яшлар бавунда ишлемекни сайлагъанымны лап биринчиси себеп болуп яшланы кёп сюегенлигим, олар булан яшавумну байламагъа гёз алгъа тутгъанлыгъым токътады. Гьар эртен яшлар сююне туруп, шатлыкъ булан яшлар бавуна гелегенде, мени юрегим сююнчден тола.

– Сиз загьмат ёлугъузну шунда башлагъанмысыз?

– Ёкъ, башламагъанман. 2001-нчи йылда Къызлар шагьардагъы индустрия-педагогика техникумну да битдирип, яшланы яратывчулукъ уьюнде ишлеп башладым. 2016-нчы йылдан берли шу «Энемжая» деген яшлар бавунда загьмат тёгемен.

– Биз гёрюп турагъан кюйде, яшлар баву гиччирек бинада ерлешген. Мунда нече яшгъа ер бар?

– Озокъда, оьзге ерлеге къарагъанда, бизин бина гиччи ва эсгиленген. Буса да, мунда 72 яшгъа ер бар.

– Мунда ишлейгенлени гьакъында не айтмагъа боласыз?

– Мунда ишлейген 5 тарбиялавчу бар. Олар – бек намуслу ва билимли адамлар. Гьар яшны оьз авлетидей гёрелер, гьарисине нечик янашмагъа герекни билелер. Оланы арасында кёп йылланы узагъында яшланы тарбиялайгъан, тюз ёллагъа салагъан Гюлнара Бадрутдиновна Акъмурзаеваны атын айрыча эсгермеге сюемен.

– Сиз ойлашагъан кюйде, тарбиялавчуну алдында токътагъан аслу масъала недир?

– Чинк биринчилей – яшланы сююв, олагъа онгайлы гьалланы болдурув.

– Аслу гьалда тарбиялавчулар не иш юрютелер?

– Яшлар бавунда яшлар оьзлени тенглилери булан къатнамагъа, бир-бирине къол узатмагъа герек кюйде тарбиялана. Ондан къайры да, яшланы школагъа гьазирлемек учун кёп иш юрюле.

– Сиз ишлейген заманны ичинде яшлар бавунда не йимик ишлер этилген?

– Бу дёрт йылны ичинде кёп иш этилген деп айтмагъа боламан. Яшланы иссилик булан таъмин этгенбиз, печни алышдырып, янгысын салгъанбыз ва, олай да, тамланы, полланы ярашдыргъанбыз. Артдагъы бир йылны ичинде яшлар бавуна шанжаллар, столлар, орун-тёшеклер, оюнчакълар, холодильник алмагъа болдукъ. Озокъда, буланы барысын да алмакъ учун бизге район администрацияны ёлбашчысыны борчларын кютеген Даниял Исламов къол узатды. Огъар баракаллабызны билдиребиз.

– Бу аз заманны ичинде сиз кёп иш этгенигиз гёрюнюп тура. Гележекде алдыгъызгъа не йимик муратланы салгъансыз?

– Аслу мурадыбыз – яшлар бавуну айланасын яхшылашдырмакъ ва актив зал къурмакъ.

– Оьсюп гелеген яш наслугъа сиз не ёрайсыз?

– Бизин гиччипавлагъа мен, биринчилей, савлукъ, сонг да гьакъыллы, къоччакъ, яхшы хасиятлы, ата-анасын сююндюреген яшлар болмакъны ёрамагъа сюемен.

–Аллагь умутларыгъызгъа етишдирсин! Ишлеригиз шулай барса чы, яшланы экинчи уью гюнеш йимик яшнажакъ деп эсиме геле.

– Кёп савболугъуз.

– Сиз де савболугъуз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1