Меню
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

Республика Дагестан/Бабаюртовский район
15 июля 2024, пн 2024.07.15 02:18:02
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

172

Къумукъ тил

Халкъны разилигин алып ишлей

12.07.2024 08:33
Гьалиги заманда да почта байлавлукълар халкъны кёп санавдагъы къуллукъларын кюте. Бугюнлерде интернет генг кюйде гьар инсанны яшавуна гирсе де, почтаны къуллукълары булан пайдалагъанланы санаву аз болмай. Айрокъда юрт ерлерде почта байлавлукъну ишини агьамияты ва даражасы уллу. Почтальон касбуну юрютегенлени иши айрыча тергев тарта, неге тюгюл де оларсыз почтаны ишине чатакъ салынагъанны яхшы англайбыз.
12.07.2024

Насип сырын сакълай туруп...

Бу дюньяда бары насипни башы агьлю болуп токътай. Эки сюйген бир болуп, нечик ожакъ къурса, оланы авлетлери де шолай насипли болмагъа талпына. Агьлюде адам тарбиялана, яхшы къылыкълар ала. Шо саялы да, агьлю гьар даим алда токътама герек. Бу йыл бизин уьлкебизде Агьлюню йылы деп белгиленген. Бизин районда шогъар багъышланып кёп агьвалатлар оьтгерилди: бирге узакъ оьмюр сюргенлеге концерт этилди, оланы «Сюювню ва аминликни» медалы булан савгъатлады. Олай белги буса кимге де берилмей, уьлгюлю агьлюлеге бериле.
05.07.2024

Олай агьлюлер кёп болсун

Бизин уьлкеде 2008 — нчи йылдан берли Агьлюню, сюювню ва аминликни гюню оьтгерилегени мердешге айлангъан. Биз бу байрамны гьар йыл июль айны 8 — нде белгилейбиз. Россияны Президенти Владимир Путинни Указы булан бу йыл Агьлюню йылы деп де белгиленген. Агьлю пачалыкъны кюрчюсю болуп токътай. Сав — саламат, оьзгелеге ва оьсюп гелеген яш наслугъа уьлгю болуп токътайгъан агьлюлер пачалыкъны барлыгъы ва байлыгъы деп айтсакъ да кёп къопдурув болмас. Неге тюгюл де, агьлюде яшны тарбиялаву, къылыгъы, хасияты, дюньягъа къараву беклеше. Уясында не гёрсе, учгъанда шону этер деген ата — бабаланы девюрлер боюнда сыналгъан алтын сёзлери бар.
14.06.2024

Загьмат булан талай тапгъан Казибат

Оьзлени къурч загьматы булан районну социал — экономика якъдан оьсювюне болушлукъ этгенлер гьар-къайсы юртларда да бар. Сав оьмюрюн тыгъыс кюйде къайратлы загьмат булан байлап, элине гьалал къуллукъ этип, халкъ арада герти гьюрмет ва сый къазангъанлар да аз тюгюл. Макъаламны игити люксембурглу Казибат Мусаева шолай загьматгъа берилгенлени алдынлысы деп айтмагъа толу ихтиярыбыз бар.
14.06.2024

Касбусуна гиччиден гьашыкъ болгъан Аминат

Аврувланы алдында оьзюню борчун гьис этеген доктор – герти докторгъа санала. Оланы чыдамлыгъы да, сабурлугъу да, яхшылыгъы да болма герек. Бугюнгю макъалада шолай жаны-къаны булан ишине берилген, ишни агьамиятлыгъын англайгъан, къыйынлыкъдан тартынмайгъан ва савлай оьмюрюн халкъгъа багъышлагъан Аминат Залибекованы гьакъында язабыз.
07.06.2024

Анадашлар темир атгъа ер салгъан

Хамаматюртдагъы «Ленинни» атындагъы колхозда тапшурулгъан ишни 120-130 процентге толтурагъан, гьар байрам гьюрметлев грамоталар, акъча савгъатлар тапшурулагъан белгили тракторист болгъан. Ону аты Хайурдин Хайурдинов.
07.06.2024

Эли, юрту учун гьалал къуллукъ этген

Уьюнгню Герейи бол, Юртунгну гереги бол, Гиччи, оьктем, макътавлу Халкъынгны юреги бол! Тунукъ болма, ачыкъ бол Гюлю йимик терекни, Бил, партбилет экенни Оьктемлиги юрекни. Осалланы алдында Ийме оьктем башынгны, Атасына ошай деп Халкъ макътасын яшынгны! Бу сатырланы Дагъыстанны халкъ шаири Абдул-Вагьап Сулейманов тамазатёбели Герей Гереевге багъышлагъан.
07.06.2024

Ана тиллени гьакъында бир-эки сёз

Дагъыстанда биринчи ерде деп айтылагъан ана тиллени масъаласы гьеч алгъа бармай. Илмугъа багъышлангъан Россия законунда да, бары да миллет ана тиллеге уллу агьамият берилсин деп айтыла. Амма, белгили болгъаны йимик, шо дарсларыбызны сагьатлары йыл сайын кемий бара, гьатта олар 0,5 ставкагъа тюшген. Олай болгъанда, энниден сонг тилни масъаласы не болажакъ, бара туруп ол сёнюп къалмакъ да бар чы… Огъар шек де ёкъ.
24.05.2024

ЛЕНИНГРАДГЪА САПАР (Болгъан иш)

1950-нчи йылны ахырында анамны уланкъардашы Мавле Вазирханов агьлюсю де булан Мычыгъыш республиканы Шелковской районуну Каргалин юртуна гёче. Ондагъы «Красный пахарь» деген колхозда агъавум тувар фермагъа конюх, агьлюсю Ашура савунчу, уланларыны уллусу шофёр болуп башлайлар. О колхоз районда биринчи миллионер болуп, колхозчуланы яшавун бек тюрлендирип, узакъ йыллар ишлеп турду. Колхозну председатели терский къазакъ Ананин ишин бек сюеген, адамлагъа рагьмулу, ким булан да гелишип болагъан адам болгъан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.