Меню
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

Республика Дагестан/Бабаюртовский район
5 декабря 2022, пн 2022.12.05 03:34:36
16+

Сетевое издание «Бабаюртовские вести»

88

Къумукъ тил

Оьмюрюню яртысын школагъа багъышлагъан

15.03.2022 12:05
Муаллим касбуну сайлагъан адам бек асил, йылы сёзлю, илиякълы болмагъа, оьзюню иссилиги булан яшны тергевюн тартып, ону юрегине сингип бажарма герек.
03.12.2021

Гьар не якъдан да гьюнерли адам

Адам яшавунда бир тармакъ булан машгъул бола. Бизин арабызда тюрлю-тюрлю яндан гьюнерлилери де ёлукъмай къалмай. Шолайланы бириси — Элмурза Агъаевич Тонаев. Чагъы етмишден оьтсе де, ол жагь деп турагъан, гьар заман къаркъарасын чыныкъдырагъан, спортну ташламайгъан адам, огъар къарап, кёп жагьиллер сукълана.
03.12.2021

«Ёлдаш» бизин районда къонакълыкъда

Талатгюн, 30-нчу ноябрде, бизин районгъа къонакълыкъгъа «Ёлдаш» газетни баш редактору Гебек Къонакъбиев, бёлюклени ёлбашчылары Къарамагьаммат Къараев ва Яраш Бийдуллаев гелген эди.
26.11.2021

Яшав ёлун загьмат булан безеген

Дагъыстан АССР къурулгъанлы 100 йыл тамамлангъангъа байлавлу болуп чыгъарылагъан макъалаланы бу номердегиси яшав ёлуну кёп янын загьмат булан байлагъан загьматны ветераны бабаюртлу Анварбек Муталимович Темирболатовну гьакъында.
26.11.2021

Загьматны уьлгюлю адамы эди

Адил-Янгыюртну эревюллю уланларыны бириси, Уллу Ватан давда жа- нын къурбан этген Басир Къочкъаров Къырымны ва Белаханны агьлюсюнде 1937-нчи йыл июл айны 1-нде тувгъан.
26.11.2021

Анамны эсге ала туруп…

Етип гелеген къаттыгюн, 28-нчи ноябрде Россияда Аналаны гюню белгилене. Шо гюн авлетлери аналарын байрам булан къутлап, оланы гёнгюн алмагъа къаражакълар. Амма шо гюн магъа анамны тас этген йылдан тутуп ят болгъан.
05.08.2021

Олимпиаданы алтын медалын алгъан Альберт

Токиода Олимпия оюнлар оьтгерилип тура. Онда бизин районлу улан Альберт Батыркъазиев ортакъчылыкъ этегени бары халкъгъа белгили. Бугюн бизин район ва гьатта савлай уьлкебиз Альбертни ортакъчылыгъын къаравуллай эди. Ол да оьзюню элин ер этмеди ва Олимпия оюнланы чемпиону болуп чыкъды.
21.07.2021

Бабаюрт районну яшларына янгы охув йылны алдында кёмек этилежек

«Россияны аналары» деген кёмеклешив фонд Бабаюрт районну яшларына янгы охув йылны алдында кёмек къолун узатажакъ.
21.07.2021

1 номерли Львовский юртда янгы школаны къурулушу башланажакъ

Бабаюрт районну 1 номерли Львовский юртунда 216 яшгъа гьисап этилген янгы уьч къабатлы школаны къурулушу башланажакъ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.